Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképző (MA)

 

Felvételi információk

Tanterv és tantárgyleírások

A klasszikus és a kortárs kritikai elmélet célja a kapitalista társadalom azon szerkezeti sajátosságainak a megértése, amelyek társadalmi elnyomást (egyenlőtlenséget és igazságtalanságot), patologikus társadalmi életformákat (elidegenedést, eldologiasodást), gazdasági, politikai, környezeti stb. válságokat eredményeznek. A multikulturalizmus pedig mind a különböző (etnokulturális, nyelvi, vallásos, nemi stb.) kisebbségek sajátos identitásának a társadalmi-politikai elismerését követelő mozgalmait, mind pedig az általuk előidézett elméleti-normatív vitákat, intézményi-jogi megoldásjavaslatokat, közpolitikákat, illetve kortárs kulturális-művészeti jelenségeket is felöleli.

A mesterképző célja a kritikai elmélet és a multikulturális tanulmányok jelenlegi problémafelvetéseinek a bemutatása és interaktív kutatása egy olyan, intézetközi tanári kar által oktatott szakmaközi curriculum keretében, amely a filozófia mellett más bölcsészet- és társadalomtudományok tudományterületeihez tartozó kurzusokat is tartalmaz. A filozófia alapképzés során szerzett ismereteket elmélyítő, alapvetően a kortárs társadalom- és politikafilozófia, illetve az alkalmazott etika tárgyköréhez sorolható kurzusok a következőek: Kritikai elmélet. Frankfurti iskola; Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Ideológiakritika; Kortárs politikai filozófia. Hannah Arendt; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; Pszichoanalízis és társadalom;  A kultúra hermeneutikája; Kortárs etikai elméletek; Akadémiai etika és integritás.  A szociológia, a politikatudományok, a filmelmélet stb. tárgyköréhez tartozó kurzusok pedig interdiszciplináris megközelítésben tárgyalják a mesterképző problématerületét: Nemzetközi migráció és globális munkaerőpiac; Multikulturalitás a kortárs filmben;  Etnikai és nemzeti kisebbségekre vonatkozó kormányzati és nemzetközi politikák stb.

A mesterképző nem csak a filozófia, hanem más bölcsészet- és társadalomtudományi szakok hallgatói fele is nyitott, és a következő szak-kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé: a kritikai elmélet és a multikulturalitás/interkulturalitás kérdésköréhez tartozó kortárs társadalmi, politikai, kulturális problémák elemzése és megoldása; a társadalmi, politikai és művészeti jelenségekre vonatkozó kritikai gondolkodási készségek (beleértve a művészet- és médiakritikai stb. kompetenciákat); multikulturális közpolitikák és kulturális politikák kidolgozása stb.