A Filozófia szak tantervéről

 

Az egyetemi szintű alapképzés tantervét az elmúlt években többször átszerveztük, felújítottuk. A 2012/2013-es tanévtől érvénybe lépő tanterv egyszerre próbál igazodni az európai egyetemeken és a romániai egyetemeken folyó szakképzéshez, valamint a kolozsvári filozófiaoktatás hagyományaihoz. Ugyanakkor figyelembe veszi a magyar nyelvű oktatás sajátos igényeit és feltételeit. A román és magyar tagozat tantervei formailag (az időalap nagysága, elosztása, tantárgyak típusa, vizsgák száma, stb.) megegyeznek, a kulturális tartalmak valamint az oktatók kutatási területeihez való igazodás (a tantárgyak és azok elrendezése) tekintetében lényegesen különböznek.

A tanterv öszeállításakor igyekeztünk bizonyos arányosságbeli és egyensúlybeli követelményekre is tekintettel lenni. A tanterv megközelítőleg egyenlő arányban nyújt teret a történeti szempontot érvényesítő filozófiatörténeti, valamint a rendszerező, problematizáló szempontot érvényesítő szisztematikus filozófiai oktatásnak, miközben a logikai alapképzés is jelentős szerepet kap benne. 

A tanterv révén igyekszünk egyensúlyban tartani az alapozó és szakosító képzési követelményeket, a kötelező és választható tárgyak részarányát, az előadásokra és a szemináriumokra fordított időmennyiséget, az óraszámok és a kreditszámok egymáshoz való viszonyát, a vizsgáztatási formák (folyamatos ellenőrzés, kollokvium, vizsga) megoszlását.

Az egyetemi szintű filozófiai alapképzésre fordított időtartam: 6 szemeszter/14 hét. A féléveket 3 hetes vizsgaidőszakok követik, amelyek egy hetes második vizsgaidőszakkal egészülnek ki. A második és negyedik félévet három-három hét szakmai gyakorlat követi. A hallgatók heti összóraszáma nem haladja meg a 24 órát, a szaktárgyakkal lefedett órák száma hetente: 20 (I-II. szemeszter), 22 (III-IV. szemeszter), 21 (V-VI. szemeszter).

A hallgatói tevékenység felmérése az európai kreditrendszer alkalmazásával történik. A hallgatók szemeszterenként 30 kreditet, a hat szemeszterben összesen 180 kreditet kell megvalósítsanak. Ezekhez hozzáadódik még a fakultatív tárgyakkal megvalósítható 12 kredit, az idegen nyelv tanulmányozásával elnyerhető 6 kredit, a szakmai gyakorlat elvégzéséért járó 6 kredit, és az államvizsgán szerezhető 20 kredit. A kreditek egyik tanévről a másikra átvihetők (transzferábilisak) és az egyetemközi szerződések alapján más egyetemeken is elismertethetők.

A tanterv a következő tantárgytípusokat és tantárgyakat foglalja magában:

1. Alapozó tárgyak:

a) Filozófiatörténeti alaptárgyak: Az ókori filozófia történeteA középkori filozófia története; A koramodern filozófia története, Német klasszikus filozófia; A jelenkori filozófia története: A kontinentális filozófia, Az analitikus filozófia; Magyar filozófiaA román filozófia története.

b) Logikai alaptárgyak: Általános logika; Érveléselmélet; Kijelentések logikája; Predikátumok logikája.

c) Szisztematikus tárgyak: Propedeutika; Esztétika; Kortárs művészetelméletek; Etika; Alkalmazott etika; Szemiotika; Filozófiai hermeneutika; Politikai filozófia; Vallásfilozófia; Ontológia; Ismeretelmélet.

E tárgyak oktatása egy-egy szemeszter folyamán, heti 2 óra előadás és 2 óra szeminárium keretében történik, s írásbeli vagy szóbeli vizsgával zárulnak. A szemináriumi tevékenység értékelése beleszámít a vizsgajegybe. A hallgatók, a filozófiai alapképzés feltételeként, a hatodik szemeszter végéig e tárgyak mindenikéből sikeres vizsgát kell hogy tegyenek; tantárgyanként és szemeszterenként 5-6 kreditet szerezhetnek. E tárgyakat rendszeresen oktatjuk mindenik tanévben, s tantervi rendjükön csak a nagyobb tantervmódosítások alkalmával változtatunk.

2. A filozófiai alapképzés kisegítő tárgyakkal is kiegészül. Ilyenek a) a filozófiai szakképzéshez szükséges gyakorlati ismereteket, módszertani jártasságot nyújtó tárgyak: Kritikai és argumentatív gondolkodás, Kutatási és szövegalkotási módszerek a filozófiában; Kutatási szeminárium I, II; b) az általános egyetemi képzéshez tartozó tárgyak: Idegen nyelv szemináriumok, Testnevelési gyakorlat.

3. Választható tárgyak:

A választható tárgyak csomagjában egyaránt megtalálhatóak kiegészítő tárgyak és filozófiai szaktárgyak

a) Kiegészítő tárgyak

  • Bevezetés a szociológiábaKommunikációelméletGazdaságtan. Kortárs elméletek; Kultúra- és civilizációtörténet.

b) Filozófiai szaktárgyak

  • Társadalomfilozófia; Vizuális kultúraTörténelemfilozófiaA pszichológia filozófiájaTársadalmi tudásrendszerekAntropológia és kommunikációNietzsche és az életfilozófiaFilmesztétika; Kortárs fenomenológiai kutatások; Értékelmélet; KisebbségelméletekA kommunikáció filozófiái.

A kínálatunkban szereplő 12 (szemeszterenként 6-6) szaktárgyból tanévenként 6-ot (szemeszterenként 3-3-at) oktatunk; közülük a négy szemeszter folyamán (másod és harmad éven) mindenik hallgatónak 6-ot kell egyénileg választania. E tárgyak oktatási időtartama egy szemeszter, heti 2 óra előadás és 1 óra szeminárium. Kollokviummal zárulnak, s a hallgatók tantárgyanként 4 kreditet szerezhetnek. Itt előtérbe kerülnek a hallgatókat aktivizáló párbeszédes, interaktív oktatási formák, átjárhatókká válnak az előadások és a szemináriumok közötti határok. Szemináriumi szakdolgozat önálló elkészítése és bemutatása mindenik tárgy keretében kötelező.

4. Szakmai gyakorlat:

A tanterv alapján a második és a negyedik szemeszter végén a filozófia szakos hallgatók is három hetes, napi 5 órás szakmai gyakorlatot végeznek. Ennek keretében a hallgatók a második félév végén filozófiai szakszövegek fordításával foglalkoznak, a negyedik félév végén pedig társadalmi és kommunikációs szervezetek, intézmények tevékenységével ismerkednek meg.

5. Fakultatív tárgyak:

  • Görög filozófiai terminológia – I-II. szemeszter, heti 2 óra szeminárium;
  • Latin filozófiai terminológia – III-IV. szemeszter, heti 2 óra szeminárium.

A hallgatók folyamatos ellenőrzés alapján szemeszterenként 3 kreditet szerezhetnek.

Az V-VI. szemeszterben a hallgatóknak lehetőségük nyílik fakultatíve még egy idegen nyelv felvételére.

6. Az államvizsga (záróvizsga): a hat szemeszter elvégzése után feltétele a filozófia szakos oklevél megszerzésének.

Az államvizsga egy írásbeli vizsgát, illetve a szakdolgozat elkészítését, valamint szóbeli bemutatását és megvédését foglalja magában.

Az alapképzés tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.