Felvételi a mesterképzőre

 
Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok
 
A 2013/14-es tanévben indult mesterképző két, globalizálódó világunkat alapjaiban meghatározó társadalmi jelenség magyarázatára törekszik. Ezek: az új társadalmi mozgalmak (például a globalizációkritikus mozgalmak) reneszánsza, illetve a modern nemzetállamokon belüli etnikai, kulturális sokféleség, vagyis az egyre multikulturálisabb társadalmak térnyerése. A hangsúlyosan szakma- és intézetközi képzésen belül az Intézet, továbbá a Történettudományi, Politikatudományi és a Szociológia Intézetek oktatói a következő tantárgyakat tanítják: Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Multikulturalitás a kortárs filmben; Nemzetközi migráció; A kultúra hermeneutikája; Szöveg- és írástechnikák a tudományban, az irodalomban és a filozófiában; Kortárs politikai filozófia; Kriticizmus és ideológiakritika; A kulturális projektek menedzsmentje; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; Intercultural communication (angol nyelven); A kommunikáció etikája stb.

A mesterképző részletes leírása, tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.

 
 
 
 
 
 
A felvételin egy a beiratkozáskor leadott 3–5 oldalas kutatási tervet kell bemutatni, amely a mesteri képzés időszakára tervezett kutatás (illetve az elkészítendő mesteri disszertáció) következő szerkezeti elemeit tartalmazza:
1. A kutatás témája, problémafelvetés
2. A témába vágó eddigi kutatási eredmények és/vagy a probléma hatástörténetének rövid ismertetése
3. A kutatás hipotézisei, célkitűzései
4. A kutatás módszere
5. A kutatás ütemterve és/vagy a kutatást záró dolgozat szerkezeti vázlata
5. Felhasználásra tervezett szakirodalom

A felvételi menetrendje

2023. szeptemberi szesszió:

Beiratkozási időszak: szeptember 5–7. (szeptember 7-én 12 óráig)
Felvételi:
szeptember 8., 
Az elnyert helyek visszaigazolása és az eredeti okmányok benyújtása:
szeptember 9–11. (szeptember 11-én 12 óráig)
A szabad helyek újraosztása:
szeptember 11.
Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása:
szeptember 11–12. 
(
szeptember 12-én 16 óráig)
Eredményhirdetés:
szeptember 13. 
 
Az államilag támogatott helyek száma: 6.

Az iratkozás kizárólag on-line formában zajlik, amelynek platformja itt elérhető. Az iratkozással kapcsolatos tájékoztató itt olvasható.

A felvételi beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok (amelyeket .pdf, .jpg vagy .png formátukmban kell feltölteni az on-line iratkozás platformája):

 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva); letölthető innen;
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 • személyazonossági igazolvány;
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • orvosi igazolás;
 • a felvételi díjak (beiratkozás és adatfeldolgozás, összesen: 170 lej) kifizetését igazoló dokumentum, amely kifizetés kizárólag a felvételi platformján történhet;
 • kutatási terv

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és a felvételi platformra való feltöltésével történik. Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését is. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Figyelem!

A júliusban felvételt nyert jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon (személyesen a Történelem és Filozófia kar titkárságán, BBTE Főépület, Farkas/Kogalniceanu u. 1., I. emelet, 148-as terem, ahol munkanapokon 9–15 óra között van ügyfélszolgálat)

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • Egyetemi/főiskolai oklevél és oklevélmelléklet/törzskönyvi kivonat az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • A hallgatói jogviszony-szerződés (Contractul de studii) eredetije
 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik; Azok a hallgatók, akik a korábbi években már egyetemi hallgatók voltak egy más egyetemi képzésen, le kell adniuk egy eredeti bizonylatot arról, hogy hány évig voltak beiskolázva és milyen (államilag támogatott vagy tandíjas) tanulmányi státuszban.
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolator kell küldeni gyorspostával);
 • A személyi igazolvány másolatát
 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;
 • Orvosi igazolást eredetiben (Apt pentru studii superioare)
 • 2 db. igazolványfotót (3/4 cm)
 • bentlakás kérvényezése (amennyiben igényt tart rá)
 • irattartó mappa (dosar plic).

 

Felvételi elbírálási kritériumok:

Az osztályzat összetétele:

- 50% egyetemi (licenciátusi) vizsga átlaga

- 50% kutatási terv elkészítése és megvédése

Egyenlő osztályzat esetén az egyetemi licenciátusi írásbeli vizsga (licencvizsga) jegyét vesszük figyelembe.

További információk:

A mesterképző felelős irányítója: dr. Szigeti Attila adjunktus

Elérhetőség:

Történelem és Filozófia Kar titkársága:

Kolozsvár, BBTE főépülete, Kogălniceanu/Farkas u. 1 sz., I. emelet
Telefon: 0756 017 552; anamaria.pop@ubbcluj.ro
Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: raina.hajnal@ubbcluj.ro