Képzés

 

A kolozsvári egyetemen 1990-től újjászerveződött és 1991 őszétől ténylegesen újraindult az 1983-ban megszüntetett magyar nyelvű filozófiai szakképzés.

Jelenleg a magyar nyelvű filozófiai képzés a román és (1996-tól) német nyelvűvel párhuzamosan a Történelem és Filozófia Karhoz tartozó Magyar Filozófiai Intézet keretében valósul meg.

Magyar Filozófiai Intézetet a filozófia szakon tevékenykedő magyar oktatók csoportja alkotja. Az intézet munkájába a magyarul tanuló doktoranduszok is bekapcsolódnak. Az intézet egészét az oktatók közül megválasztott igazgató irányítja. Az oktatói állásokkal, a tantervvel kapcsolatos döntéseket intézeti szinten hozzák meg, de szintén az intézet hatáskörébe tartoznak a tudományos kutatás megszervezésére, a pénzalapok felhasználására, a pályázatokra, rendezvényekre, kapcsolatépítésre vonatkozó döntések. Az intézet életét érintő ügyekben az intézetet alkotó magyar oktatók konszenzusos alapon kialakított álláspontja évényesül.

magyar nyelvű filozófiai képzés - az alapképzés és a mesteri képzés szintjén - teljes egészében a magyar intézet keretében valósul meg.

Mindkét képzési forma nyitva áll nemcsak a romániai hallgatók számára, hanem a magyarországi és minden magyarul tanulni óhajtó más országbeli hallgatók számára is.

A filozófia szakos alapképzés

A 2005/2006-os tanévtől a magyar tannyelvű filozófia szakos képzés átszervezésére is sor került a Bologna-javaslatok szellemében.

A filozófia szakon az új rendszerben az egyetemi szintű alapképzés időtartama hat szemesztert foglal magába, államvizsgával végződik és filozófia szakos oklevelet nyújt. A jelentkezők évente megállapított számú államilag támogatott (tandíjmentes, térítésmentes) helyre felvételizhetnek, amelyekhez - a jelentkezések függvényében - tandíjas helyek is hozzáadódhatnak. A felvétel az egyetemi felvételi időszakában történik a szakválasztást indokló levél és az érettségi vizsga átlaga alapján.

A filozófia szakos alapképzés megszervezése a filozófiával párhuzamos képzésre (másoddiplomás képzésre) is lehetőséget nyújt: a filozófia szakosok egy másik egyetemi szakot is elvégezhetnek; egy másik egyetemi szak hallgatói párhuzamosan a filozófia szakot is elvégezhetik. A BBTE más szakos hallgatói illetve végzettjei kedvezményes (csökkentett) tandíj fejében szerezhetnek filozófia szakos oklevelet is.

Tanügyi állás betöltéséhez – gimnáziumi, líceumi vagy egyetemi szinten – a filozófia szakosok számára is szükséges az I. és a II.pszichopedagógiai modul elvégzését igazoló Abszolváló bizonyítvány megszerzése, amelyet a Tanárképző Intézet (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) bocsát ki.

Az alapképzés tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.

A mesterképzés

Intézetünk a 2013/2014-es tanévben új mesterképzőt indított Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok címmel. A hangsúlyosan szakma- és intézetközi mesterképző két, globalizálódó világunkat alapjaiban meghatározó társadalmi jelenség magyarázatára törekszik. Ezek: az új társadalmi mozgalmak (például a globalizációkritikus mozgalmak) reneszánsza, illetve a modern nemzetállamokon belüli etnikai, kulturális sokféleség, vagyis az egyre multikulturálisabb társadalmak térnyerése. A mesterképző célja a kritikai elmélet és a multikulturális tanulmányok jelenlegi problémafelvetéseinek az elemzése egy intézetközi tanári kar által oktatott interdiszcipináris curriculum keretében. A kortárs társadalom- és politikafilozófia, illetve az alkalmazott kultúrfilozófia és etika tárgyköréhez sorolható kurzusok mellett (Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Kriticizmus és ideológiakritika; Kortárs politikai filozófia; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; A kultúra hermeneutikája; A kommunikáció etikája) a tanterv a szociológia/antropológia, a politika- és kommunikációtudományok, a vizuális kultúratudomány, a filmelmélet tárgyköréhez tartozó kurzusokat is tartalmaz, mint például: Nemzetközi migráció; Intercultural communication (angol nyelven); Multikulturalitás a kortárs filmben stb.

A mesterképző tanterve és a tantárgyleírások itt érhetőek el.