Tanterv

 

Szakterület: Filozófia
Szak: Filozófia
Tanulmányi tagozat: magyar
Végzettség: Filozófiai licenciátus
Tanulmányi idő: 6 félév
Tanulmányi forma: nappali képzés

I. AZ EGYETEMI OKLEVÉL MEGSZERZÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI

180 kredit:

  • 142 kredit a kötelező tantárgyakból;
  • 32 kredit a választható tantárgyakból;
  • 6 kredit a szakmai gyakorlatra.

Ezen felül még megszerezhető:

  • 12 kredit fakultatív tárgyakból;
  • 6 kredit egy idegen nyelvre (2 félév);
  • 20 kredit az államvizsgára.

A Testnevelés tantárgy elvégzése kredit nélküli (2 félév).

Tanügyi állás betöltésére – gimnáziumi és líceumi szinten – a végzősök csak akkor jogosultak, ha elvégzik az oktatószemélyzet felkészítésével foglalkozó Tanárképző Intézet által szervezett 30 kredit értékű I. pszichopedagógiai modult és megszerzik az Abszolváló bizonyítványt.

II. A TANMENET (hetek száma)

  Oktatási tev. Vizsgaidőszak Gyak. Vakáció
  1. félév 2. félév téli nyári őszi   téli tavaszi nyári
I. év   14 14 3 3 2 3 3 1 9
II. év 14 14 3 3 2 3 3 1 9
III. év 14 14 3 2 3 - 3 1 12

III. HETI ÓRASZÁMOK

  I. félév 2. félév
I. év 24 24
II. év 22 22
III. év 21 21

IV. AZ ÁLLAMVIZSGA (20 kredit)

1. Az alaptárgyak és szaktárgyak ismereteinek felmérése (10 kredit)
2. Az államvizsga szakdolgozat bemutatása és megvédése (10 kredit)

V. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK VÁLASZTÁSI MÓDJA

1. félév: 1 tantárgy a kiegészítő tárgyak csomagjából (HLM2106, HLM2107)
2. félév: 1 tantárgy a kiegészítő tárgyak csomagjából (HLM2207, HLM2208)
3. félév: 2 tantárgy a választható szaktárgyak csomagjából: HLM2305, HLM2306, HLM2307, HLM2308
4. félév: 2 tantárgy a választható szaktárgyak csomagjából: HLM2406, HLM2407, HLM2408, HLM2409
5. félév: 1 tantárgy a választható szaktárgyak csomagjából: HLM2506, HLM2507
6. félév: 1 tantárgy a választható szaktárgyak csomagjából: HLM2605, HLM2606

A hallgatók kötelesek elvégezni az I-III tanév folyamán összesen legalább 2 tantárgyat a kiegészítő tárgyak csomagjából (HLM2106 - HLM2208) és legalább 6 tantárgyat a választható szaktárgyak csomagjából (HLM2305 – HLM2606).

A hallgatók legtöbb 3 választható szaktárgy helyett más szakokon (más karokon) meghirdetett választható tárgyakat is felvehetnek úgy, hogy  a kreditszámuk fedezze a szükséges krediteket.

A szakmai gyakorlat megszervezése: a 2. és a 4. félév végén 6órax5napx3hét (3-3 kredit, összesen 6 kredit). A szakmai gyakorlat a filozófiai szakszövegek fordítása, szakszövegek szerkesztése, valamint a kulturális intézményszervezés, -működtetés és kommunikáció terén szükséges jártasságok elsajátítását teszi lehetővé.

VI. A TANTÁRGYAK TÁBLÁZATA

(Heti óraszám: E = előadás; Sz = szeminárium)
(Ellenőrzés módja: V = vizsga, K = kollokvium, Fe = folyamatos ellenőrzés) 

A. Kötelező tantárgyak

Kód

Tantárgy

Kre-ditsz.

Heti óraszám

Ellen-őrzés

Feltételek/Megjegyz.

 

 

 

E.

Sz.

 

 

1. félév

(I. év)

33

11

13

 

 

HLM2101

Filozófiai propedeutika
(Propedeutica filosofică)

6

2

2

V

 

HLM2104

Esztétika
(Estetica)

5

2

2

V

 

HLM2103

Az ókori filozófia története
(Istoria filosofiei antice)

6

2

2

V

 

HLM2102

Általános logika
(Logica generală)

6

2

2

V

 

HLM2105

Kritikai és argumentatív gondolkodás

(Argumentare și gândire critică)

3

1

1

K

 

 

1. Idegen nyelv I
(Limba străină 1. I)

3

-

2

K

Filol. kar

YLU0011

Testnevelés I
(Educaţie fizică I)

 

-

2

Fe

Testn. kar

 

1. Választható tárgy
(1. kiegészítő tárgy)
(curs opţional 1. - curs complementar 1.)

4

2

0

K

 

2. félév

(I. év)

33

10

14

 

 

HLM2201

Etika
(Etica)

5

2

2

V

 

HLM2204

Kortárs művészetelméletek
(Teorii contemp. ale artei)

5

2

2

V

HLM2104

HLM2203

A középkori filoz. története
(Istoria filosofiei medievale)

6

2

2

V

 

HLM2202

Érveléselmélet
(Teoria argumentării)

5

2

2

V

HLM2102

HLM2205

Kutatási és szöveg-alkotási módszerek a filozófiában
(Metode de cercetare şi elaborare de text în filos.)

2

-

2

Fe

 

 

1. Idegen nyelv II
(Limba străină 1. II)

3

-

2

K

Filol. kar

 

Testnevelés II
(Educaţie fizică II)

 

-

2

Fe

Testn. kar

 

2. Választható tárgy
(2. kiegészítő tárgy)
(curs opţional 2. - curs complementar 2.)

4

2

0

K

 

HLM2206

Szakmai gyakorlat
(Practica de specialitate)

3

6 órax5napx3hét

a tanév foly.+ 06.27‒07.16.

3. félév

(II.év)

30

12

10

 

 

HLM2301

Szemiotika
(Semiologie)

6

2

2

V

 

HLM2304

Alkalmazott etika
(Etică aplicată)

5

2

2

V

HLM2201

HLM2303

A koramodern filozófia története
(Filosofia modernităţii timpurii)

6

2

2

V

 

HLM2302

Szimbolikus logika – Kijelentések logikája
(Logică simbolică – Logica propziţiilor)

5

2

2

V

 

 

3. Választható tárgy
(1. választható szaktárgy)
(curs opţional 3. - curs opţ. de specialitate 1.)

4

2

1

K

vagy 1 tárgy

más szakról

 

4. Választható tárgy
(2. választható szaktárgy)
(curs opţional 4. - curs opţ. de specialitate 2.)

4

2

1

K

 

4. félév

(II.év)

30

12

10

 

 

HLM2401

Politikai filozófia
(Filosofie politică)

5

2

2

V

 

HLM2404

Filozófiai hermeneutika
(Hermeneutică filosofică)

5

2

2

V

 

HLM2403

Az újkori filozófia története. Német klasszikus filozófia
(Ist. filos. moderne. Filosofia clasică germană)

5

2

2

V

HLM2303

HLM2402

Szimbolikus logika – Predikátumok logikája
(Logică simbolică – Logica predicatelor)

4

2

2

V

HLM2302

 

5. Választható tárgy
(3. választható szaktárgy)
(curs opţional 5. - curs opţ. de specialitate 3.)

4

2

1

K

vagy 1 tárgy

más szakról

 

6. Választható tárgy
(4. választható szaktárgy)
(curs opţional 6. - curs opţ. de specialitate 4.)

4

2

1

K

 

HLM2405

Szakmai gyakorlat
(Practica de specialitate)

3

6 órax5napx3hét

a tanév foly.+ 06.27‒07.16.

5. félév

(III. év)

30

10

11

 

 

HLM2501

Ontológia
(Ontologie)

6

2

2

V

 

HLM2503

Vallásfilozófia
(Filosofia religiei)

6

2

2

V

 

HLM2502

A jelenkori filozófia története. A kontinentális filozófia
(Ist. filos. contemporane. Filosofie continentală)

6

2

2

V

 

HLM2504

Ismeretelmélet
(Teoria cunoaşterii)

6

2

2

V

 

HLM2505

Kutatási szeminárium I.
(Seminar de cercetare I)

2

-

2

Fe

 

 

7. Választható tárgy
(5. választható szaktárgy)
(curs opţional 7. - curs opţ. de specialitate 5.)

4

2

1

K

vagy 1 tárgy

más szakról

6. félév

(III. év)

30

10

11

 

 

HLM2601

Metafizika
(Metafizica)

6

2

2

V

 

HLM2602

Magyar filozófia
(Filosofie maghiară)

6

2

2

V

 

HLM2603

A jelenkori filozófia története. Az analitikus filozófia
(Ist. filos. contemporane. Filosofie analitică)

6

2

2

V

 

HLR2204

A román filoz. története
(Istoria filosofiei româneşti)

6

2

2

V

 

HLM2604

Kutatási szeminárium II.
(Seminar de cercetare II)

2

-

2

Fe

 

 

8. Választható tárgy
(6. választható szaktárgy)
(curs opţional 8. - curs opţ. de specialitate 6.)

4

2

1

K

vagy 1 tárgy

más szakról

B. Választható tantárgyak

Kód

Tantárgy

Kre-ditsz.

Heti óraszám

Ellen-őrzés

Feltételek/Megjegyz.

 

 

 

E.

Sz.

 

 

1. félév

(I. év) 1. válaszható tárgyként ajánlott tárgyak

 

HLM2106

Bev. a szociológiába
(Introducere în sociologie)

4

2

-

K

Szoc. Kar

HLM2107

Kommunikáció-elméletek
(Teorii ale comunicării)

4

2

-

K

 

2. félév

(I. év) 2. válaszható tárgyként ajánlott tárgyak

 

HLM2207

Gazdaságtan. Kortárs elméletek
(Economie. Teorii contemp.)

4

2

-

K

Közgazd. Kar

HLM2208

Kultúra- és civilizációtörténet
(Ist. culturii şi civilizaţiei)

4

2

-

K

Tört.-Filoz. Kar

3., 5. félév

(II., III. év) 3. 4.és 7. válaszható tárgyként ajánlott tárgyak

 

HLM2305

Társadalomfilozófia
(Filosofie socială)

4

2

1

K

 

HLM2306 Vizuális kultúra
(Cultură vizuală)
4 2 1 K  

HLM2307

Történelemfilozófia
(Filosofia istoriei)

4

2

1

K

 

HLM2308 A pszichológia filozófiája (Filosofia psihologiei) 4 2 1 K  

HLM2507

Értékelmélet
(Axiologie)

4

2

1

K

 

HLM2506 Kortárs fenomenológiai kutatások
(Fenomenologie contemporană)
4 2 1 K  

4., 6. félév

(II., III. év) 5. 6. és 8. válaszható tárgyként ajánlott tárgyak

 

HLM2406 Társadalmi tudásrendszerek
(Epistemologie socială)
4 2 1 K  

HLM2407

Antropológia és kommunikáció
(Antropologie şi comunicare)

4

2

1

K

 

HLM2408

Nietzsche és az életfilozófia (Nietzsche și filosofia vieții)

4

2

1

K

 

HLM2409 Filmesztétika
(Estetica cinematografică)
4 2 1 K  

HLM2605

Kisebbségelméletek        (Teorii ale minorităţilor)

4

2

1

K

 

HLM2606

A kommunikáció filozófiái
(Filosofii ale comunicării)

4

2

1

K

 

Megjegyzések:

- Minden tanévben szemeszterenként 3 tárgyat oktatunk a 6-ból.
.

C. Fakultatív tárgyak

Kód

Tantárgy

Kre-ditsz.

Heti óraszám

Ellen-őrzés

Feltételek

1. félév

(I. év)

 

E.

Sz.

 

 

 

HLR2121

Klasszikus nyelvek. Görög filozófiai terminológia I
(Limbi clasice. Terminologie filos. greacă I)

3

-

2

K

 

2. félév

(I. év) 2010-2011

 

 

 

 

 

HLR2221

Klasszikus nyelvek. Görög filozófiai terminológia II
(Limbi clasice. Terminolog. filos. greacă II)

3

-

2

K

HLR2121

3. félév

(II. év) 2011-2012

 

 

 

 

 

HLR2122

Klasszikus nyelvek. Latin filozófiai terminológia I
(Limbi clasice. Terminologie filos. latină I)

3

-

2

K

 

 

2. Idegen nyelv I
(2. Limba străină I)

3

-

2

K

Filol. kar

4. félév

(II. év) 2011-2012

 

 

 

 

 

HLR2222

Klasszikus nyelvek. Latin filozófiai terminológia II
(Limbi clasice. Terminologie filos. latină II)

3

-

2

K

HFM4523

 

2. Idegen nyelv II
(2. Limba străină II)

3

-

2

K

Filol. kar

D. Államvizsga tárgyak

Kód

Tantárgy

Kreditszám

  Az alaptárgyak és szaktárgyak ismereteinek felmérése 10

 

Államvizsga szakdolgozat bemutatása és megvédése
(Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă)

10