Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Igaz ugyan, hogy a másik nézőpontjából tekintve én vagyok »a másik«, ámde éppígy igaz, hogy a magam nézőpontjából tekintve sohasem válhatok a másikká. A másiktól való elválasztottságom ezért egyszer s mindenkorra megszüntethetetlen. Ez az oka annak, hogy a másikkal való viszonyom számomra végérvényesen megfordíthatatlan marad. A szerepek csupán a külső szemlélő ‒ vagyis a harmadik ‒ számára látszanak felcserélhetőknek, saját magam számára azonban nem azok ‒ és hozzátehetem: nem azok a másik számára sem.” (Tengelyi László: A harmadik transzcendentális alakja)

2) „Ökológiai katasztrófák, éhínség, munkanélküliség, a rasszizmus és az idegengyűlölet fokozódása nyomja rá a bélyegét más fenyegetésekkel együtt az ezredvégre. Másfelől rendkívüli sebességgel fejlődnek a tudományok és a technika, és virtuálisan minden eszközt megadnak az embernek, ami ahhoz szükséges, hogy megoldja anyagi problémáit. De az emberiségnek nem sikerül élni ezekkel, tompán és tehetetlenül megtorpan a kihívások előtt, amelyekkel szembekerül. Passzívan nézi a vizek és a levegő egyre szennyezettebbé válását, az erdők ritkulását, az éghajlati zavarokat, számos élő faj kipusztulását, a bioszféra géntartalékainak elszegényedését, természeti tájak tönkretevését, a városok fuldoklását, kulturális értékek és az emberi szolidaritás és testvériség erkölcsi normáinak fokozatos feladását... Az emberiség elveszteni látszik a fejét, pontosabban a feje nincs többé összehangolva a testével. Hogyan találhatna rá újra a megfelelő iránytűre, hogy eligazodjék egy olyan modernitásban, amely bonyolultságának hullámaival mindenfelől átcsap a feje fölött?” (Félix Guattari: Ökozófia)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét vagy csak az egyik idézetet.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott egyik idézet francia és angol változatát is, a második szöveg választása esetén pedig angolul, franciául vagy németül írt pályamunkákkal is lehet jelentkezni:

1.

„les traits essentiels du rapport entre moi et autrui échappent nécessairement à la vue d’un tiers. C’est surtout le cas avec l’irréversibilité qui caractérise ce rapport. Il s’agit d’une irréversibilité qui résulte d’une «différence absolue» entre moi-même et l’autre que moi: tout en étant l’autre pour l’autre, je ne deviens jamais autrui.” (Tengelyi László: La figure transcendentale du tiers)

„[...] the essential traits of the relation between the "I" and the "Other" are necessarily inaccessible from a third-person perspective. This is - first and foremost - the case regarding the irreversibility which characterizes this relation. This is an irreversibility which results from an "absolute difference" between myself and the other-than-me: being, for sure, an other for the other, I can never become the other.” (Tengelyi László: The transcendental figure of the Third)

2.

„Ecological disasters, famine, unemployment, the escalation of racism and xenophobia, haunt, like so many threats, the end of this millenium. At the same time, science and technology have evolved with extreme rapidity, supplying man with virtually all the necessary means to solve his material problems. But humanity has not seized upon these; it remains stupified, powerless before the challenges that confront it. It passively contributes to the pollution of water and the air, to the destruction of forests, to the disturbance of climates, to the disappearance of a multitude of living species, to the impoverishment of the genetic capital of the biosphere, to the destruction of natural landscapes, to the suffocation of its cities, and to the progressive abandonment of cultural values and moral references in the areas of human solidarity and fraternity Humanity seems to have lost its head, or, more precisely, its head is no longer functioning with its body. How can it find a compass by which to reorient itself within a modernity whose complexity overwhelms it?” (Félix Guattari: Remaking Social Practices)

„Les désastres écologiques, la famine, le chômage, la montée du racisme, de la xénophobie, hantent, comme autant de menaces, la fin de ce millénaire. D'un autre côté, les sciences et les technologies évoluent à une vitesse extrême, livrant virtuellement à l'homme toutes les clefs nécessaires pour résoudre ses problèmes matériels. Mais l'humanité ne parvient pas à s'en saisir; elle reste hébétée, impuissante devant les défis auxquels elle est confrontée. Elle assiste passivement au développement de la pollution de l'eau, de l'air, à la destruction des forêts, à la perturbation des climats, à la disparition d'une multitude d'espèces vivantes, à l'appauvrissement du capital génétique de la biosphère, à la dégradation des paysages naturels, à l'étouffement de ses villes et à l'abandon progressif de valeurs culturelles et de références morales relatives à la solidarité et à la fraternité humaines... L'humanité semble perdre la tête, ou, plus exactement, sa tête ne fonctionne plus avec son corps. Comment pourrait-elle retrouver une boussole pour s'orienter au sein d'une modernité dont la complexité la dépasse de toute part?” (Félix Guattari: Pour une refondation des pratiques sociales)

„Menschen mit nahezu all den Mitteln versorgt, die es bedarf, um seine materiellen Probleme zu lösen. Doch die Menschheit kann sich nicht darauf einigen, davon Gebrauch zu machen; sie bleibt abgestumpft, ohnmächtig gegenüber den Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist. Passiv trägt sie zur Verschmutzung des Wassers und der Luft bei, zur Zerstörung der Wälder, zum Klimawandel, zum Verschwinden der Artenvielfalt, zur Verarmung des genetischen Kapitals der Biosphäre, zur Zerstörung natürlicher Landschaften, zur Erstickung ihrer eigenen Städte und zur fortschreitenden Abkehr von kulturellen Werten und moralischen Referenzen in den Reichen der menschlichen Solidarität und Verbundenheit. Die Menschheit scheint den Kopf zu verlieren, oder präziser: Ihr Kopf arbeitet nicht mehr länger mit ihrem Körper zusammen. Wie kann sie einen Kompass finden, um sich im Schoß einer Modernität zu orientieren, deren Komplexität sie allseits übersteigt?” (Félix Guattari: Für eine Neubegründung sozialer Praktiken)

 

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2019/2020-as tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2020. március 21. A pályázatok értékelése után, az esélyes/nyertes pályamunkák szerzőitől elkérjük személyes adataikat név, iskola, osztály, kapcsolattartási információikat (lakcím, telefon), valamint felkészítő tanáruk nevét.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej, III. díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az utóbbi évek kezdeményezése, hogy az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül iratkozhatnak be a BBTE Filozófia szak államilag támogatott (tandíjmentes) helyeire.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2020. április 4-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Sok sikert kívánunk!

Kolozsvár, 2019. november 30.

Dr. Demeter Attila egyetemi docens, intézetvezető