Az államvizsgára javasolt tételek

 

Az államvizsgára javasolt témák Filozófiatörténetből, Politikai filozófiából, Vallásfilozófiából és Logikából

2020. július; 2021. február

 

A. Filozófiatörténet I.: antik és középkori filozófia

1. A platóni állami politika- és társadalomfilozófiai és ismeretelméleti szintézis

Bibliográfia: Platón: Az állam. In: Platón összes művei II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 5-711; Taylor, Alfred Edward: Platón. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

2. A Szent Ágoston által a filozófiában végrehajtott fordulat: Isten, mint abszolút perspektíva (megismerés, emlékezet, idő)

Bibliográfia: Augustinus, Aurelius: Vallomások. X. könyv, I-XII. fejezet, XI. könyv, I-XXVIII. fejezet; Augustinus, Aurelius: A Szentháromságról. V. könyv; Donnel, O.: Augustine’s Idea of God. http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/augustine/aug-god.html; Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Szent István Társulat, Budapest, 1991. 125-133.

 

B. Filozófiatörténet II.: Modern és jelenkori filozófia

1. Szubjektivitás és megismerés az újkori filozófiában

Bibliográfia: Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról, Atlantisz, Budapest, 1994, 25-108; Kant, Immanuel: Prolegomena, Atlantisz, Budapest, 1999, 19-98.

2. Intencionális és egzisztenciális elemzés a jelenkori filozófiában

Bibliográfia: Husserl, Edmund: Karteziánus elmélkedések, Atlantisz, Budapest, 2000, 29-37, 43-67; Heidegger, Martin: Lét és Idő, Osiris, Budapest, 2001; Gondolat, Budapest, 1989, 9-10, 12-16, 29-31, 39-41, 64-66. §.

 

C. Politikai filozófia

1. A politikai gondolkodás „módszere”

Bibliográfia: Arendt, Hannah: Mi a politika?, in: Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok, Gond Kiadó – Palatinus Kiadó, Budapest, 2002, 21-158; Arendt, Hannah: Igazság és politika, in: Hannah Arendt: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén, Osiris Kiadó – Readers International, Budapest, 1995, 233-271.

2. A „negatív” és a „pozitív” szabadság problémája a politikai filozófiában

Bibliográfia: Constant, Benjamin: A régiek és a modernek szabadságának összevetése, in: Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1997, 235-260; Berlin, Isaiah: A szabadság két fogalma, in: Isaiah Berlin: Négy esszé a szabadságról, Európa Kiadó, Budapest, 1990, 349-411.

 

D. Vallásfilozófia

1. A görög filozófia és a korai kereszténység viszonya: a filiáció és a hatástörténet kérdése

Bibliográfia: Jaeger, Werner: Early Christianity and Greek Paideia, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1961.

2. A bűn problémája Aurelius Augustinus teológiájában

Bibliográfia: Augustinus, Aurelius: Vallomások, VII. könyv, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987, 178-209; Ricoeur, Paul: A rossz mint filozófiai és teológiai kihívás. Magyar Filozófiai Szemle, Budapest, 1997/5-6, 851-870.

 

E. Logika

1. A logikai függvény (igazságfüggvény, mondatfüggvény)

Bibliográfia: Gál László: A kijelentések logikája, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2009; Gál László: Társadalom és logikusság, Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2003, 7-49, 116-188.

2. A szimbolikus logika nyelve

Bibliográfia: Stefen, Read: Bevezetés a logika filozófiájába, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001, 11-117; Ruzsa Imre: Bevezetés a modern logikába, Osiris, Budapest, 2003, 21-138.

 

Megjegyzés:

 

Az államvizsgára jelentkező hallgatóknak mind az 5 írásbeli tételből (A, B, C, D, E) fel kell készülniük. A vizsga idején a bizottság sorshúzással dönti el, hogy melyik tétel kidolgozására kerül sor. Az egyes tételek esetében az 1-es és 2-es pontok egyenértékűek, a tétel össz-pontszáma egyenlő arányban oszlik el a két altétel között. A javasolt minimális könyvészetet a vizsgára készülő hallgatók egyénileg további olvasmányokkal egészíthetik ki.

 

Kolozsvár, 2020. február 19.

Dr. Demeter M. Attila

egyetemi docens,

intézetvezető