Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok mesterképző (MA)

 

Felvételi információk

Tanterv és tantárgyleírások

Órarend (I. félév)

 

A „Kritikai elmélet és multikulturális tanulmányok” egy hangsúlyosan szakma- és intézetközi mesterképző, amely két, globalizálódó világunkat alapjaiban meghatározó társadalmi jelenség magyarázatára törekszik. Ezek: az új társadalmi mozgalmak (például a globalizációkritikus mozgalmak) reneszánsza egyfelől, illetve a modern nemzetállamokon belüli etnikai, kulturális stb. sokféleség, vagyis az egyre multikulturálisabb társadalmak térnyerése másfelől. A kritikai elmélet az európai gondolkodásnak az a hagyománya, amelyet elsősorban mindig is a történelmi jelen megértése és kritikai diagnózisa érdekelt, a felvilágosodás kriticizmusától kezdődően el egészen a XX. századi német, francia és olasz kritikai filozófiáig és társadalomelméletig. A multikulturalizmus pedig mind a különböző (etnokulturális, nyelvi, vallásos, nemi stb.) kisebbségek sajátos identitásának a társadalmi-politikai elismerését követelő mozgalmait, mind pedig az általuk előidézett elméleti-normatív vitákat, intézményi-jogi megoldás-javaslatokat, közpolitikákat, illetve kortárs kulturális-művészeti jelenségeket is felöleli.

A mesterképző célja a kritikai elmélet és a multikulturális tanulmányok jelenlegi problémafelvetéseinek a bemutatása és interaktív kutatása egy olyan, intézetközi tanári kar által oktatott szakmaközi curriculum keretében, amely a filozófia mellett más bölcsészet- és társadalomtudományok, továbbá a politika- és kommunikációtudományok tudományterületeihez tartozó kurzusokat is tartalmaz. A filozófia alapképzés során szerzett ismereteket elmélyítő, alapvetően a kortárs társadalom- és politikafilozófia, illetve az alkalmazott etika tárgyköréhez sorolható kurzusok a következőek: Kritikai elmélet a kortárs filozófiában; Kriticizmus és ideológiakritika; Kortárs politikai filozófia; A multikulturalizmus és a nemzeti kisebbségek problémája; A kultúra hermeneutikája; A kommunikáció etikája. A szociológia, az antropológia/néprajz, a politika- és kommunikációtudományok, a vizuális kultúratudomány, a filmelmélet tárgyköréhez tartozó kurzusok pedig interdiszciplináris megközelítésben tárják fel a mesterképző problématerületét: Nemzetközi migráció; Intercultural communication (angol nyelven); Multikulturalitás a kortárs filmben; Politikai rendszerek a XX. században stb. A tanterv továbbá gyakorlati, alkalmazott tárgyakat (Szöveg- és írástechnikák a tudományban, az irodalomban és a filozófiában; A kulturális projektek menedzsmentje), illetve az interdiszciplináris kutatásokhoz szükséges készségek, a filozófia és a kapcsolódó humán- és társdalomtudományok kutatási módszertanainak az elsajátítását biztosító tárgyakat is tartalmaz.

A mesterképző nem csak a filozófia, hanem más bölcsészet- és társadalomtudományi szakok hallgatói fele is nyitott, és a következő szak-kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé: a kritikai elmélet és a multikulturalitás/interkulturalitás kérdésköréhez tartozó kortárs társadalmi-kulturális problémák elemzése és megoldása; a társadalmi, politikai és művészeti jelenségekre vonatkozó kritikai gondolkodási készségek (beleértve a művészet- és irodalomkritikai, a médiakritikai stb. kompentenciákat); alterglobalista és multikulturális közpolitikák és kulturális politikák kidolgozása stb.