Filozófia szak, alapképzés

 

A felvételi menetrendje:
 

2022. szeptemberi szesszió

Beiratkozási időszak: szeptember 12–15., szeptember 15-én 12 óráig

Eredményhirdetés: szeptember 15.

Az elnyert helyek visszaigazolása és az eredeti okmányok benyújtása: szeptember 15–18.

A szabad helyek újraosztása: szeptember 19.

Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: szeptember 19–20.

Az eredmények véglegesítése: szeptember 22.

Az államilag támogatott helyek száma: 5.

 

Figyelem, a Filozófia szak jelentős tandíjkedvezménnyel is elvégezhető! Azok a hallgatók, akik a BBTE egy másik szakára is bejutottak államilag támogatott helyre, a Filozófia szakon 40–50 százalékos tandíjkedvezményben részesülnek. Azon hallgatók esetében, akik a BBTE egy másik szakán tandíjas helyre jutottak be, a Filozófia szak államilag támogatott helye számukra is 15–50 százalékos tandíjkedvezményt is biztosíthat.

Az iratkozás kizárólag on-line formában zajlik, amelynek platformja itt elérhető. Az iratkozással kapcsolatos tájékoztató itt olvasható.

A beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok (.pdf, .jpg vagy .png kiterjesztésű dokumentumok, de ne legyenek nagyobbak, mint 2GB):

 • Szakválasztást indokló levél. A szakválasztást indokló levelet a magyar nyelvű képzésre jelentkezők magyar nyelven töltik ki. Azok a jelentkezők, akik a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai esszéversenyen 70 pontot értek el, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül iratkozhatnak be az államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre.

 • Jelentkezési lap. A román nyelven kitöltendő Jelentkezési lap (Fişă de înscriere) letölthető itt.

 • A felvételi díj (150 lej) befizetésének igazolása. A befizetés banki utalással vagy postai utalvánnyal történhet az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).

 • Személyi igazolvány

 • Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól

 • Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;

 • Líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;

 • Születési bizonyítvány;

 • Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)

 • A személyes adatok feldolgozására irányuló beleegyezést tartalmazó nyilatkozat (az előiratkozás során a program automatikusan generálja a nyilatkozatot. Ezt szükséges kinyomtatni, aláírni, és a szkennelt másolatát beküldeni.)

 • Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban

 • Az iratok hitelességét igazoló nyilatkozat a jelentkező aláírásával. Leölthető innen.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződés aláírásával és a felvételi platformra való feltöltésével történik. Akik bejutottak az első opciójuknak megfelelő helyre/vagy tandíjmentes helyre, pipálják ki a következőt „confirm locul bugetat/cu taxă”. Azon jelentkezők, akik tandíjas helyre jutottak be, pipálják ki a következőket: „confirm locul cu taxă obținut” és „Doresc redistribuire”. Ebben az esetben versenyben maradnak a tandíjmentes helyekért. Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetésének első részletét (650 lej). Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül feltölteni a megfelelő felületre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Figyelem!

A felvételt nyert jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon szeptember 18-ig (személyesen a Történelem és Filozófia kar titkárságán, BBTE Főépület, Farkas/Kogalniceanu u. 1., I. emelet, 148-as terem, ahol munkanapokon 9–15 óra között lesz ügyfélszolgálat):

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;

 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;

 • A hallgatói jogviszony-szerződés (Contractul de studii) eredetije

 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik; Azok a hallgatók, akik a korábbi években már egyetemi hallgatók voltak egy más egyetemi képzésen, le kell adniuk egy eredeti bizonylatot arról, hogy hány évig voltak beiskolázva és milyen (államilag támogatott vagy tandíjas) tanulmányi státuszban.

 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatot kell küldeni gyorspostával);

 • A személyi igazolvány másolatát

 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;

 • Orvosi igazolást eredetiben (Apt pentru studii superioare)

 • 2 db. igazolványfotót (3/4 cm)

 • bentlakás kérvényezése (amennyiben igényt tart rá)

 • irattartó mappa (dosar plic).

A felvételi díj alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;

 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;

 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.

 • A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!

Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés

Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga. Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok 1. a Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgánelért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján) vagy 2. más tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján). 

A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, a Filozófiából vagy Logikából I., II. és III. helyezést elért iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.

A felvételi részletes menetével kapcsolatban érdeklődni lehet a Történelem és Filozófia Kar titkárságán. Elérhetőségek:

 • Telefon: 0756 017 552

 • E-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro vagy Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: raina.hajnal@ubbcluj.ro

További információk a Filozófia szak magyar tagozatával kapcsolatosan:

Dr. Demeter Attila docens, intézetvezető