Filozófia szak, alapképzés

 

A felvételi menetrendje:
 

2021. szeptemberi szesszió

 • Beiratkozási időszak: szeptember 6–9., szeptember 9-én 12 óráig
 • Eredményhirdetés: szeptember 10.
 • Az elnyert helyek elfoglalásának visszaigazolása: szeptember 10–13., szeptember 13-án 12 óráig
 • Az eredmények véglegesítése, a szabad helyek újraosztása: szeptember 15.

Az államilag támogatott helyek száma: 3.

Figyelem, a Filozófia szak jelentős tandíjkedvezménnyel is elvégezhető! Azok a hallgatók, akik a BBTE egy másik szakára is bejutottak államilag támogatott helyre, a Filozófia szakon 40–50 százalékos tandíjkedvezményben részesülnek. Azon hallgatók esetében, akik a BBTE egy másik szakán tandíjas helyre jutottak be, a Filozófia szak államilag támogatott helye számukra is 15–50 százalékos tandíjkedvezményt is biztosíthat.

 

Az on-line iratkozás platformja itt elérhető. Amennyiben még nem rendelkeznek az érettségi diploma pontos adataival (szériája és száma), ezeket a mezőket kiskötőjellel (-) kell kitölteni. Ez az előiratkozás felgyorsítja és megkönnyíti, de nem helyettesíti a beiratkozási folyamatot.

A beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Szakválasztást indokló levél. A szakválasztást indokló levelet a magyar nyelvű képzésre jelentkezők magyar nyelven töltik ki. Azok a jelentkezők, akik a Magyar Filozófiai Intézet által rendezett filozófiai esszéversenyen 70 pontot értek el, a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül iratkozhatnak be az államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre.
 • Jelentkezési lap. A román nyelven kitöltendő Jelentkezési lap (Fişă de înscriere) letölthető itt.
 • A felvételi díj (150 lej) befizetésének igazolása. A befizetés banki utalással vagy postai utalvánnyal történhet az egyetem folyószámlájára (IBAN nr. RO35TREZ21620F330500XXXX, Trezoreria Cluj, CUI: 4305849, a következők kötelező feltüntetésével: Taxă de admitere pentru Facultatea de Istorie şi Filosofie).
 • Személyi igazolvány
 • Bizonyító okiratok azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a felvételi díj kifizetése alól
 • Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • Líceumi szintű tanulmányi törzskönyvi kivonat;
 • Születési bizonyítvány;
 • Orvosi igazolás (szabványforma), a következő kitétellel: Felsőfokú oktatásra alkalmas (Apt pentru studii superioare)
 • A személyes adatok feldolgozására irányuló beleegyezést tartalmazó nyilatkozat (az előiratkozás során a program automatikusan generálja a nyilatkozatot. Ezt szükséges kinyomtatni, aláírni, és a szkennelt másolatát beküldeni.)
 • Azon diákoknak, akik korábban már tandíjmentes vagy tandíjköteles helyen egyetemet hallgattak, egy igazolást kell csatolniuk, amelyből kiderül, hogy milyen időszakban részesültek tandíjmentes egyetemi oktatásban
 • Az iratok hitelességét igazoló nyilatkozat a jelentkező aláírásával. Leölthető innen.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződés aláírásával (a dokumentum letölthető innen) és a felvételi platformra való feltöltésével történik. Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani. Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetésének első részletét (650 lej). Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

Figyelem!

A júliusban felvételt nyert jelentkezőknek augusztus 23-ig a következő iratokat kell benyújtaniuk a kari titkárságon (vagy személyesen a Történelem és Filozófia kar titkárságán, BBTE Főépület, Farkas/Kogalniceanu u. 1., I. emelet, 148-as terem, ahol munkanapokon 9–12 között egész augusztus folyamán lesz ügyfélszolgálat, vagy pedig augusztus 20-ig gyorsposta-szolgáltatással kell elküldeni a következő postacímre: Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, etaj 1, cam. 148, 400084 Cluj-Napoca, judeţul Cluj):

 • Érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat eredetiben, amennyiben tandíjmentes helyre jutottak be; azon diákok, akik elmulasztják az eredeti iratok benyújtását elveszítik tandíjmentes helyüket, és fizetéses helyre kerülnek át;
 • A tantárgyolimpiákon díjazottaknak, akik 10-es átlaggal foglalták el helyüket, be kell nyújtaniuk az eredeti olimpiai oklevelet;
 • A hallgatói jogviszony-szerződés (Contractul de studii) eredetije
 • A fizetéses helyekre felvételt nyert diákoknak az érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat egyszerű másolatát kell benyújtaniuk. Ugyanakkor be kell mutatniuk az eredeti okleveleket is, vagy azok hitelesített másolatát, amelyek alapján az egyszerű másolatokat helyben hitelesítik; Azok a hallgatók, akik a korábbi években már egyetemi hallgatók voltak egy más egyetemi képzésen, le kell adniuk egy eredeti bizonylatot arról, hogy hány évig voltak beiskolázva és milyen (államilag támogatott vagy tandíjas) tanulmányi státuszban.
 • A születési bizonyítvány egyszerű másolatát, amelyet az eredeti okmány bemutatása során helyben hitelesítenek (vagy hitelesített másolatok kell benyújtani);
 • A személyi igazolvány másolatát
 • A felvételi díj alól mentesült diákoknak a mentességet igazoló okmány eredetijét;
 • Orvosi igazolást eredetiben (Apt pentru studii superioare)
 • 2 db. igazolványfotót (3/4 cm)
 • irattartó mappa (dosar plic).

A felvételi díj alól mentesülnek:

 • a román tanügy aktív vagy nyugdíjas tanerőinek és kisegítő személyeinek gyermekei;
 • a BBTE, Központi Egyetemi Könyvtár, Botanikus Kert, az egyetemhez tartozó éttermek és kávézók alkalmazottai vagy azok gyermekei;
 • árvák, nevelőintézetből érkező jelentkezők.
 • A felvételi díj kifizetése alóli mentességet egyszer alkalmazzák: egy szakterület és egy tagozat esetében a jogosultságot igazoló irat kíséretében!

Kiválasztási szempontok: a szakválasztás indoklására kapott megfelelő minősítés

Rangsorolási szempont: az érettségi jegy átlaga. Azonos átlagjegy esetében a rangsorolási szempontok 1. a Filozófia, Logika, Román nyelv és irodalom vagy a jelentkező anyanyelvén a nyelv- és irodalomvizsgánelért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján) vagy 2. más tantárgyból elért érettségi jegy (a jelentkező választása alapján). 

A szakválasztás indoklásra kapott megfelelő minősítés függvényében, a Filozófiából vagy Logikából I., II. és III. helyezést elért iskolai olimpiák és a Tanügyminisztérium által elismert nemzeti vagy országok közötti iskolai vetélkedők győztesei 10-es jeggyel versenyeznek (az utolsó három iskolaév alatt legalább egy versenyen elért eredmények esetében), a líceum elvégzése után számított első három évben.

A BBTE felvételi szabályzata az on-line felvételik szervezéséről

A felvételi részletes menetével kapcsolatban érdeklődni lehet a Történelem és Filozófia Kar titkárságán. Elérhetőségek:

 • Telefon: 0264-405300; mellék (interior): 5275; 5277.
 • E-mail: admitere@hiphi.ubbcluj.ro Rajna Hajnal magyar tagozati kari titkárnő: raina.hajnal@ubbcluj.ro

További információk a Filozófia szak magyar tagozatával kapcsolatosan:

Dr. Demeter Attila docens, intézetvezető