Filozófiai esszépályázat középiskolások számára

 

Kedves középiskolás diákok!

Két idézetet ajánlunk nektek továbbgondolásra:

1) „Három szféra van, melyben a viszony világa támad. Az első: életünk a természettel. A viszony homályban lüktet, nyelv előtti viszony. A teremtmények meg-megrebbennek átellenben velünk, de átjútni hozzánk képtelenek, s ha kimondjuk nekik: Te, szavunk a nyelv küszöbénél elakad. A második: életünk az emberek között. A viszony nyilvánvaló, és a nyelvben testet ölt. Te-t adhatunk és befogadhatunk. A harmadik: életünk a szellemi létezőkkel. A viszonyt felhő fedi, mégis megnyilvánul, nyelv nélkül, de nyelvet létrehozón. Te-t nem észlelünk, s mégis érezzük, hogy szólnak hozzánk; válaszolunk – formálunk, gondolkodunk, cselekszünk: lényünkkel mondjuk az alapszót, anélkül hogy szánkkal kimondhatnánk.” (Martin Buber: Én és Te)

2) „Az esztétikai értelem következetes tagadása csak a művészet felszámolása árán válna lehetségessé. A legújabb jelentékeny művek lidércálmok az ilyen felszámolásról, miközben egzisztenciájuk ellenáll a felszámolásnak; mintha a művészet vége az emberiség végével fenyegetne, márpedig az emberiség szenvedései művészetet követelnek, olyan művészetet, amely nem szépítgeti, nem tompítja e szenvedéseket. A művészet előre megálmodja saját pusztulását az emberiség számára, hogy az felébredjen, önmaga ura maradjon, hogy túléljen.” (Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek)

Írásaitokban követhetitek a szabad, kötetlen esszéműfaj szabályait vagy a tankönyvben szereplő esszémodellek szerkezetét. Felhasználhatjátok mindkét idézetet vagy csak valamelyiket.

Tapasztalataink szerint az évek során a pályázat túlnőtt a filozófia szak keretein, és díjazottjai között nemcsak filozófia szakra felvételizők voltak, hanem más szakok leendő hallgatói is. A jelentkezők és tanáraik átlátták, hogy a cél az íráskészség fejlesztése, a művészi önkifejezést és a tudományos pontosságot ötvöző filozófiai esszéírás gyakorlása, lehetőség a legjobbak tudásának összemérésére és díjazására. Ezért kibővítettük a verseny-felhívás címzettjeinek körét, és a filozófia elkötelezettjei mellett szeretnénk a magyar nyelv- és irodalom, illetve az idegen nyelvek iránt érdeklődő valamennyi középiskolás diákot (IX. - XII. osztály) és tanáraikat is megszólítani. Mint ismert, lehetővé tettük, hogy a diákok nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (angolul, franciául, németül) írt dolgozattal is pályázhassanak. Az alábbiakban mellékeljük az esszétémaként ajánlott idézetek angol és német illetve angol és francia változatát is, de az első szöveg választása esetén is lehet franciául és a második esetében is lehet németül írt pályamunkákkal jelentkezni:

1. 

„The spheres in which the world of relation arises are three. First, our life with nature. There the relation sways in gloom, beneath the level of speech. Creatures live and move over against us, but cannot come to us, and when we address them as Thou, our words cling to the threshold of speech. Second, our life with men. There the relation is open and in the form of speech. We can give and accept the Thou. Third, our life with intelligible forms. There the relation is clouded, yet it discloses itself; it does not use speech, yet begets it. We perceive no Thou, but none the less we feel we are addressed and we answer – forming, thinking, acting. We speak the primary word with our being, though we cannot utter Thou with our lips.” (Martin Buber: I and Thou)

„Drei sind die Sphären, in denen sich die Welt der Beziehung errichtet. Die erste: das Leben mit der Natur. Da ist die Beziehung im Dunkel schwingend und untersprachlich. Die Kreaturen regen sich uns gegenüber, aber sie vermögen nicht zu uns zu'kommen, und unser Du-Sagen zu ihnen haftet an der Schwelle der Sprache. Die zweite: das Leben mit den Menschen. Da ist die Beziehung offenbar und sprachgestaltig. Wir können das Du geben und empfangen. Die dritte: das Leben mit den geistigen Wesenheiten. Da ist die Beziehung in Wolke gehüllt, aber sich offenbarend, sprachlos, aber sprachzeugend. Wir vernehmen kein Du und fühlen uns doch angerufen, wir antworten- bildend, denkend, handelnd: wir sprechen mit unserm Wesen das Grundwort, ohne mit unserm Munde Du sagen zu können.” (Martin Buber: Ich und Du)

2.

„The consistent negation of aesthetic meaning would be possible only if art were to be abolished. The latest significant works of art are the nightmare of such an abolition, even though by their very existence they resist their own destruction; it is as if the end of art threatens the end of mankind, a mankind whose sufferings cry out for art, for an art that does not smooth and mitigate. Art presents humanity with the dream of its doom so that humanity may awaken, remain in control of itself, and survive.” (Theodor W. Adorno: Art and the Arts)

„Une négation conséquente du sens que peut avoir l’esthétique ne serait possible que par l’abolition de l’art. Les oeuvres d’art significatives de la période la plus récente sont le rêve cauchemardesque d’une telle abolition, tandis qu’en même temps et par leur existence même, elles se hérissent contre le fait d’être abolies: comme si avec la fin de l’art, c’était celle de l’humanité qui menaçait humanité dont la souffrance réclame l’art, et un art qui ne gomme ni n’adoucisse cette souffrance. Cet art rêve pour l’humanité le rêve anticipe de son déclin, afin qu’elle s’éveille, reste maîtresse d’elle-même et survive.”  (Theodor W. Adorno: L'art et les arts)

 

A pályázat meghirdetője a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézete, támogatója a Pro Philosophia Alapítvány és a Bolyai Társaság, résztvevői pedig a 2017/2018-as tanév IX.- XII. osztályos tanulói lehetnek. A 3-5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a Pro Philosophia Alapítvány címére küldjétek el 2018. április 2-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/27, Judeţul Cluj. Küldeményetekhez mellékeljetek egy lezárt borítékot, amely tartalmazza a pályázó személy nevét (az iskola és az osztály feltüntetésével), értesítési címét (lakcím, telefon, e-mail), valamint a pályázó filozófiatanárának a nevét. Ezeket a borítékokat az eredményhirdetéskor bontjuk fel.

A pályamunkákat kidolgozott szabályzat alapján egyetemi oktatókból álló bizottság értékeli, 1-100 ponttal. Az elbírálás követi, hogy a pályázó hogyan gondolja végig a környező világgal kapcsolatos megfigyeléseit, hogyan tudja érvényesíteni a rendelkezésére álló filozófiai ismereteket a mindennapi tapasztalatok elemzése és értelmezése során, s mennyire képes egy világos, összefüggő gondolatmenetet felépíteni és érvekkel alátámasztani. Fontos elbírálási szempontot jelent a pályázó olvasottsága és íráskészsége is.

A pályamunkákat díjazzuk. A díjak: I. díj 500 lej, II. Díj 300 lej, III. Díj 200 lej. A díjazottak, beleértve a különdíjakat is, értékes könyvjutalomban részesülnek a Pro Philosophia, Polis, Kriterion és Egyetemi Műhely kiadók részéről. A díjak és jutalmak mellett a díjazottak oklevelet kapnak és számukra támogatott helyeket biztosítunk a nyári Filozófus Táborban. Az első három díjazott felkészítő tanárai is könyvjutalomban részesülnek. A szervezők vállalják a legjobb pályamunkáknak az intézet honlapján való megjelentetését, amennyiben azokat elektronikus formában is megkapják.

A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehetőséget nyernek a BBTE-re, a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett államilag támogatott (tandíjmentes) helyekre, a rendelkezésre álló helyszám valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.

Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén kerül sor a 2018. április 14-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Bármikor kapcsolatba léphettek a Magyar Filozófiai Intézettel dr. Ungvári Zrínyi Imre egyetemi docens révén, a iungvari@gmail.com címen. A felvételivel kapcsolatos kérdéseitekre is szívesen válaszolunk.

Látogassátok a honlapunkat: http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/

Sok sikert kívánunk!

 

Kolozsvár, 2017. december 20.

Dr. Demeter Attila egyetemi docens, intézetvezető