Dr. Veress Károly

 

E-mail: veresskaroly53@gmail.com

Oktatott tárgyak:

• alapképzés: Kritikai gondolkodás és érvelés; Szemiotika; Ismeretelmélet; Filozófiai hermeneutika, Társadalmi tudásrendszerek;

• mesterképzés: Kommunikáció hermeneutikája; Kultúra hermeneutikája; Értelmező eljárások a kultúrában;

• doktori képzés: Hagyomány és történetiség a kortárs kultúrában; A tudományos kutatás és szakdolgozatírás módszertana

Szakterület: Szemiotika, Ismeretelmélet, Filozófiai hermeneutika, Kommunikáció és kultúra hermeneutikája

Kutatási terület:

• A megismerés, a kultúra és a kommunikáció szemiotikai és hermeneutikai kérdései

• A hermeneutikai szemlélet érvényesítése az erdélyi magyar kulturális hagyomány újraértelmezésében

• Kisebbségfilozófiai és alkalmazott filozófiai kutatások

Honlap:  https://ubbcluj.academia.edu/KárolyVeress

CV - Szakmai önéletrajz (pdf)

Publikációs lista (pdf)