Gyászjelentés

 

A Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Magyar Filozófiai Intézetének oktatóiként mély megrendüléssel értesültünk tegnap, 2023. április 7-én kollégánk és barátunk dr. Király V. István filozófus, nyugalmazott egyetemi docens haláláról. Király V. István 1952-ben született Nagyváradon, 1976-ban végzett a kolozsvári Babeș‒Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán és ugyanott doktorált filozófiából 2000-ben Balázs Sándor professzornál a titok egzisztenciális fenomenológiájáról írt dolgozatával. 1980-tól a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár alkalmazottjaként dolgozott, 1995–2015 között a könyvtár Philobiblon című tudományos kiadványának szerkesztőjeként, majd főszerkesztőjeként. A BBTE magyar tagozatán a Szisztematikus Filozófia Tanszék majd a Magyar Filozófiai Intézet oktatójaként 2000–2017 között részt vett a filozófiai képzés megvalósításában. Közel két évtizeden keresztül oktatta a Propedeutika, Ontológia, Metafizika, Alkalmazott filozófia tárgyakat. A filozófiai vizsgálódás ösztönzése céljából a hallgatóival közösen diáklapot szerkesztett Eristikon címmel, az Alkalmazott Filozófiai Kutatóközpont keretében pedig multidiszciplináris műhelytevékenységet vezetett különféle szakterületek oktatóinak és kutatóinak a bevonásával. Király V. István a szellemi környezetében mindvégig kitűnt az alapvető létproblémákra folytonosan és kritikusan rákérdező, vitára késztető beállítódásával; erőteljes egyéni vonásokat hordozó gondolkodói alkata és oktatói stílusa aktivizálólag hatott a hallgatói, barátai, ismerősei körében. A titok, az emberi végesség, a szabadság, a betegség és a halál egzisztenciális és fenomenológiai kérdéseivel szüntelenül viaskodó, azok megújítására és elmélyítésére törekvő, a nyelv határait is folyton feszegető filozófiai gondolatait tanulmányok és könyvek hosszú sorában szólaltatta meg. Ezek közül a Határ ‒ hallgatás ‒ titok (1996), Filozófia és Itt-lét (1999), A halál és a meghalás tapasztalata (2003), Kérdő-Jelezés (2004), Halandóan lakozik szabadságában az ember (2007), Kérdés-pontok a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz (2008), A betegség ‒ az élő létlehetősége (2011) című munkái a kortárs erdélyi filozófiai gondolkodás kiemelkedő teljesítményét nyújtják. Számos könyve román és angol fordításban is megjelent; művei online felületeken is hozzáférhetők.

Király V. István halálával a filozófia iránti érdeklődést állandóan ébren tartó gondolkodó távozott közülünk.

Nyugodjék békében!

 

Dr. Veress Károly emeritus professzor

Kolozsvár, 2023. április 8.